Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας της GRANDE SECURITY είναι:

  • Να παρέχει υπηρεσίες που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών – συνδρομητών όπως έχουν διατυπωθεί στις συμφωνίες και στις συμβάσεις.
  • Να διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των πελατών – συνδρομητών, λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις συμβάσεις, και τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, έχουν προσδιοριστεί και εκπληρώνονται με στόχο την επίτευξη της ικανοποίησής τους.
  • Να εξασφαλίζει την έγκαιρη και αποτελεσματική υποστήριξη μετά την σύμβαση στους πελάτες της.
  • Να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
  • Να απασχολεί προσωπικό που επιλέγεται με βάση τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της κάθε θέσης, αλλά και τη διάθεση συμμετοχής στο όραμα της εταιρείας.

o    Να εφαρμόζει πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού από εξειδικευμένους εκπαιδευτές.

  • Να αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και να βρίσκεται σε διαρκή εκσυγχρονισμό του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.
  • Να παρακολουθεί συστηματικά και να τηρεί σε υψηλό επίπεδο το βαθμό ικανοποίησης των πελατών – συνδρομητών της.

o    Να εφαρμόζει συστηματικό πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας σε όλες τις φάσεις της δραστηριότητας της εταιρείας.

  • Να υλοποιεί τους Στόχους Ποιότητας που θέτει, μέσα από την αποτελεσματική διαχείρισή τους.
  • Να επιδιώκει την συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της εταιρείας.
  • Το όνομα της εταιρείας να αποτελεί εξασφάλιση για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.

Για την επίτευξη των παραπάνω η εταιρεία έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015, που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και τις σχέσεις της με τους πελάτες – συνδρομητές της.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι το εργαλείο για την ανάπτυξη, βελτίωση και περαιτέρω καταξίωση της εταιρείας στην αγορά που κινείται και έχει την αμέριστη στήριξη της Διοίκησης σε θέματα πόρων - μέσων για την αποτελεσματική εφαρμογή και βελτίωσή του.

Η Πολιτική Ποιότητας που έχει θεσπίσει η εταιρεία είναι κατανοητή από το σύνολο του προσωπικού και αποτελεί καθημερινό τους μέλημα η εκπλήρωσή της.

 

 

Top